Kinh nghiệm chia tiền nuôi lô đơn giản cho ngắn hạn và dài hạn