Sự khác nhau cơ bản giữa lô khan thường và lô khan 94

Sự khác nhau cơ bản giữa lô khan thường và lô khan 94